מהי צוואה נוטריונית ומהם יתרונותיה?

צוואה נוטריונית היא צוואה הנערכת “בפני רשות”, כשלמעשה נציג הרשות הוא הנוטריון.

לשון סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965
22. (א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.
(ב) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.
(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.
(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.
(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.
(ז) לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

דרישות החוק לגבי צורת הצוואה הנוטריונית
הצוואה יכולה להיעשות, מבחינת מצווה, בעל פה או בכתב:
צוואה בעל פה המצווה יאמר מה רצונו בפני הנוטריון. הנוטריון יכתוב את הצוואה, ויקרא בפני המצווה את דברי הצוואה שנרשמו על ידיו. לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו, הנוטריון יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
צוואה בכתב תיעשה בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי הנוטריון. הנוטריון קורא בפני המצווה את דברי הצוואה שהוגשו לידו. לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו, הנוטריון יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
במקום קריאת הצוואה בפני המצווה על ידי הנוטריון, יכול המצווה עצמו לקרוא אותה בפני הנוטריון.
את הצוואה הנוטריונית ניתן להפקיד אצל רשם לענייני ירושה, אולם אין חובה לעשות זאת והמצווה יכול לשמור את הצוואה אצלו, בכל מקום שיבחר.
להבדיל מ”צוואה בפני עדים”, בצוואה נוטריונית אין צורך בעד נוסף מלבד הנוטריון עצמו.

למה כדאי לערוך צוואה נוטריונית?

עריכת צוואה נוטריונית מאפשרת סודיות מוחלטת שכן הצוואה נערכת בפני הנוטריון בלבד. כלומר, אין צורך בנוכחות שני עדים בשעת עריכת הצוואה.
בנוסף, כשחותמים בפני נוטריון יש וודאות מוחלטת לגבי מועד החתימה, שכן הפעולה נרשמת בספרי הנוטריון ומקבלת מספר סידורי בהתאמה.
והחשוב מכל –
עריכת צוואה בפני נוטריון מפחיתה משמעותית את הסיכוי לתקיפה מאוחרת של הצוואה, בדרך של התנגדות לצוואה לאחר מות המצווה; על הנוטריון חלות חובות שונות מכוח חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים, אשר מטרתן לוודא שהמצווה כשיר משפטית לערוך את הצוואה וכי הוא פועל מרצונו החופשי. חובתו של הנוטריון לוודא כי הניצב בפניו הבין את משמעות הצוואה הבנה מלאה. הנוטריון גם יוכל לאשר ולהעיד בבוא היום כי על המצווה לא הופעלו כל לחצים בשעת חתימת הצוואה, או כי לא היה נוכח בחדר איש מבין היורשים / הזןכים על פי הצוואה וכו’.
במקרים בהם מדובר באדם שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, חובה על הנוטריון לקבל תעודה רפואית המעידה על כשרותו הרפואית של המצווה, וע”י כך נמנעות התנגדויות מאוחרות על רקע אי כשירות רפואית, נפשית או שכלית של המצווה בשעת עריכת הצוואה.