צו קיום צוואה – הדרך הנכונה להגשת הבקשה

כדי לחלק את העזבון על פי הצוואה שהותיר מוריש אחריו, יש לבקש צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

דבר הגשת הבקשה מתפרסם בעיתונות וברשומות, כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה על-ידי כל מי שמעוניין להתנגד.
צו קיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה וכן כל אדם אשר מעונין במתן צו הקיום.

אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, יהא צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה שיש לבקש אותו בנפרד.

צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו כדין פסק דין, וניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני-ירושה.

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני-ירושה. הבקשה צריכה לכלול:
א. שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט – על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות (קישור לאגרות)
ב. טופס בקשה לצו קיום צוואה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש רשות מקומית.
ג. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
ד. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש במקביל לבקשה, גם בקשה לאישור העתק צוואה, מנומקת וכן אישור תשלום אגרה בהתאם לקבוע בתקנות (קישור לאגרות)
ה. הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום או לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים אשר מאשר שידוע להם על הגשת הבקשה

הטיפול בבקשה מתבצע על ידי מזכירות הרשם לענייני-ירושה. מסמכי- הבקשה נבדקים – הן לעניין תקינות המסמכים והן לעניין הימצאותם.
העתק זהה של הבקשה המקורית מועבר לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, אשר יערוך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו בבקשה.
האפוטרופוס הכללי שקיבל את הבקשה יוכל לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת ההתנגדות, ייתן הרשם לענייני –ירושה צו לקיום צוואה, אשר מאשר את תוקפה של הצוואה שהוגשה.

חיים ארוכים לכולנו….