כל המידע הדרוש עבור אימות מסמכים ציבוריים ישראלים

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים ב: שד’ יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 9103001
דוא”ל:   imutim@mfa.gov.il​​
ימי ושעות קבלה:
בימים א’-ה’ בין השעות 08.30-12.30  ובימי א’ גם בין השעות 14:00-16:00.

טלפונים לבירור: בימים ב’-ה’ בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301, 02-5303176.

הענף לאימות מסמכים ציבוריים פועל באגף הקונסולרי במסגרת כלל השירות הקונסולרי המוענק לאזרחי מדינת ישראל בארץ ובחו”ל. ענף זה אחראי על אימות מסמכים ציבוריים ישראלים בלבד שהונפקו על ידי רשויות ומשרדי ממשלה במדינת ישראל. לרוב, קהל הצרכנים הפונים למשרד החוץ מופנים על ידי רשויות/נציגויות של מדינות אחרות לצורך אימות מסמכים ציבוריים ישראליים לצרכים שונים ומגוונים כגון אישורי לימודים, אשרות עבודה ותעודות נישואין גירושין – באותן המדינות.

אימות המסמכים הישראלים נעשה על פי אמנות והסכמים בינ”ל (בעיקר אמנת האג) ומתחלק לשתי קטגוריות:
א. מסמכים המיועדים למדינות החתומות על אמנת האג  יאומתו בחותמת  Apostille
יובהר כי עבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.

ב. מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יאומתו בחותמת שאינה חותמת Apostille . לאחר אימות משרד החוץ נדרש אימות נוסף של נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.
יובהר כי ללא חתימת נציגות המדינה הרלוונטית בארץ, המסמך לא יתקבל על ידי רשויות אותה המדינה.
כאשר מדובר בקבלת אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים, המסמך יאומת על ידי אחת מלשכות בתי המשפט ברחבי הארץ ולא על ידי משרד החוץ.
הנחיות:
ניתן לאמת עד 10 מסמכים (10 מדבקות) במקום. אימות מעל 10 מסמכים יעשה תוך שלושה שבועות ויישלח באמצעות הדואר, במקרים אלו יש לצרף מעטפה מבויילת מתאימה.
ניתן לשלוח מסמכים ציבוריים לאימות באמצעות הדואר. יש לצרף מעטפה ריקה ומבויילת שעל גביה תירשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום. מעטפות שיתקבלו ללא קבלה על תשלום (כאשר נדרש כזה) לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

אופן התשלום:

ביום 4.3.2008 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת תיקון תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) התשל”ז-1977. עפ”י התיקון לתקנה זו ובהתאם לקובץ תקנות 6656 מיום 18 במרץ 2008, נקבע כי המבקש אישור תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה. בנוסף, נקבע בין היתר כי סכום האגרה יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר של כל שנה.

סכום האגרה נכון להיום הינו 34 ₪ (שלושים וארבעה שקלים חדשים) עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק במשרד החוץ.

עבור אימות מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג לא תגבה אגרה.

 קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:

  • בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום “ממשל זמין” המוצבת במקום .
  • באמצעות בנק הדואר לחשבון מס’ 0-026789 בנק הדואר, משרד החוץ.
  • באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים בכרטיסי אשראי בלבד.

את הקבלה המשולמת יש להציג לצורך קבלת השרות במשרד החוץ.

התעודות שניתנות לאימות והדרישות לגביהן:

1)      תעודות ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים):

א)  תעודת לידה:

i) תעודה מקורית.
ii) חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.
iii) חותמת של משרד הפנים.

תעודות לידה ישנות בפורמט הישן (שהונפקו עד שנת 1997) –   יש לברר מראש בשעות המענה הטלפוני (בימים ב’-ה’ בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301) האם ניתן לאמת את התעודה.

אימות מסמכים ציבוריים ישראלים

ב)   תמצית רישום ממרשם אוכלוסין / תעודת פטירה / תעודה המעידה על אזרחות / תעודה המעידה על ויתור על אזרחות / תעודה בדבר שינוי שם:

i)         תעודה מקורית.
ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.
iii)      חותמת של משרד הפנים.

2)     תעודות נישואין:

א)   של הרבנות:

i)       תעודה מקורית.
ii)       חתימה של מורשי הרשות הארצית לשירותי דת בכתובת:

רחוב כנפי נשרים 7, קומה 1, גבעת שאול, ירושלים.  טלפון: 02-5311031.

תעודות גירושין ופסקי דין של בתי הדין הרבניים:

I)        תעודות מקוריות או: העתק מתאים למקור.
II)       חתימה של מורשי הנהלת בתי הדין הרבניים – בכתובת:

רחוב כנפי נשרים 22 ת.ד. 34500 ירושלים, 91341.      טלפון: 02-6582822/3.

**       ניתן לשלוח את התעודות בדואר ולציין כתובת מדוייקת של הנמען והמסמכים יישלחו בדואר חוזר.

ב)    של העדות המוסלמיות:

i)       תעודה מקורית.
ii)       חתימה של מורשי חתימה בבתי הדין השרעיים בכתובת:

רחוב הלל 37, בנין בית אגרון קומה 3, ירושלים.    טלפון 02-5788800.

ג)        של העדות הנוצריות:

i)       תעודה מקורית.
ii)      חתימה של מורשי חתימה במשרד הפנים – עדות נוצריות, בכתובת:

רחוב כנפי נשרים 15, בנין התאומים, גבעת שאול, ירושלים.  טלפון: 02-6217000/1.

3)       תעודות אקדמאיות ותעודות בגרות:

I)       תעודות מקוריות או: העתק נאמן למקור המאושר על ידי משרד החינוך בירושלים.
ii)      חתימה וחותמת מורשי חתימה במשרד החינוך בכתובת:

תעודות אקדמאיות: רחוב כנפי נשרים 22 קומה א’ חדר 130 גבעת שאול, ירושלים. טלפון: 02-5603700/7.

תעודות בגרות: רחוב שבטי ישראל 29, ירושלים.   טלפון: 02-5602521/3.
4)       תעודות הסמכה לרופאים:

i)       תעודה מקורית או: העתק נאמן למקור.
ii)      חתימה וחותמת של  משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות בכתובת:

רחוב יפו 157, ירושלים. טלפון 026217350.

5)       תעודות יושר:

תעודת יושר ישראלית רשמית של משטרת ישראל, המבקשים להציגה בחו”ל (מרשם פלילי – ניתן לאמת עבור מדינות זרות) – אינה נמסרת על-ידי משטרת ישראל באופן אישי למבקש, אלא באמצעות הקונסוליה/הנציגות הזרה המבקשת, או באמצעות נציגויות ישראל בחו”ל, השולחות את תעודת-היושר ישירות לגורם הממשלתי הרלוונטי.

תעודת יושר ישראלית הנמסרת על ידי הנציגות הזרה בארץ, יש לאמתה במשרד החוץ במחלקה לאימות מסמכים ציבוריים לפני מסירתה לגורם המבקש.

6)      מסמכים נוטריונים:

ניתן לקבל אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים בבתי משפט השלום ברחבי הארץ, בהתאם למקום משרדו של הנוטריון.

אם המסמך מיועד למדינה אשר אינה חתומה על אמנת האג, נדרש אישור נוסף של הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ ונציגות אותה המדינה בארץ.

7)       צווי ירושה:

א)       צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה:

i)        מסמך מקורי בלבד.
ii)       חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני ירושה באזור המגורים בו נחתם הצו.

ב)       צווי ירושה מבתי משפט:

i)        מסמכים מקוריים או: נאמנים למקור המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט.
ii)       חתימתמזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.

8)      פסקי דין והחלטות בתי משפט (ולא של בתי דין*):

i)        עותק מצולם של פסק הדין או ההחלטה בשלמותה.
ii)       חותמת נאמן למקור של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.
iii)      חתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

9)      מסמכים צבאיים:

מסמכים צבאיים לרוב נחתמים על ידי קציני עיר ומאושרים על ידי משרד החוץ. על המסמכים להיות מקוריים.